Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 11/97/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 marca 2004r.

Ikona statystyk

Uchwała Nr 11/97/04

Rady Miejskiej  w Małogoszczu

z dnia 24 marca 2004r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  na 2004 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 t.j.z późn. zm.) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 t.j. z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości                     18.851.110,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 /dochody wg źródeł i działów klasyfikacji budżetowej/

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości                      20.535.497,-zł

z tego:

a) wydatki bieżące                                                      kwota - 16.666.740,-zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń        kwota – 10.186.161,-zł

- dotacje                                                                      kwota -      527.000,-zł

- wydatki na obsługę długu jednostki                         kwota  -     156.874,-zł

b) wydatki majątkowe                                                kwota -   3.868.757,-zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 /wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej/

§ 3

1.   Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami, o których mowa w § 1 i § 2 stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.684.387,-zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są przychody w kwocie 1.684.387,-zł pochodzące z przychodów pochodzących z kredytów zaciąganych w bankach krajowych i pożyczek.

3. Łączne przychody budżetu w kwocie 1.984.387,-zł oraz rozchody budżetu w kwocie 300.000,-zł sklasyfikowane według paragrafów określających ich rodzaj, zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 4

Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego /zgodnie z załącznikiem Nr 4/.

§ 5

Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 2.117.594,-zł,w tym dotacje z budżetu 130.000,-zł oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie 2.117.594,-zł /zgodnie z załącznikiem Nr 5/.

§ 6

Ustala się plan przychodów funduszy celowych w łącznej kwocie 270.000,-zł oraz wydatków w kwocie 310.000,-zł /zgodnie z załącznikiem Nr 6/.

§ 7

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych /zgodnie

z załącznikiem Nr 5/.

§ 8

Ustala się wysokość dotacji dla innych podmiotów /zgodnie z załącznikiem Nr 7/.

§ 9

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami

- dochody w kwocie 717.300,-zł

- wydatki w kwocie  717.300,-zł

/zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2/.

§ 10

Ustala się dochody w kwocie 2.000,-zł i wydatki w kwocie 2.000,-zł na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej /zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2/.

§ 11

Ustala się:

-         rezerwę ogólną w kwocie 10.000,-zł /zgodnie z załącznikiem Nr 2/.

§ 12

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 110.000,-zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 115.084,-zł /zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2/.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do spłat zobowiązań w kwocie 300.000,-zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu i do zaciągania długu w kwocie 1.784.387,- w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu /zgodnie z załącznikiem Nr 3/.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia pożyczek, kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty 1.784.387,-zł.

§ 15

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń i zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych.

§ 16

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu j.s.t.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 18

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-04-02
Data ostatniej zmiany:
2004-04-08

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)