Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 11/98/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 marca 2004r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 11/98/04

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 24 marca 2004r.

w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu.

 

Na podstawie  art.18, ust.2, pkt.15, ustawy z dnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984. Nr153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806) oraz art.11, ust.3 oraz art.39, ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91,poz. 408 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1.

W Statucie Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Małogoszczu zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Małogoszczu Nr3/13/98 z dnia 16 listopada 1998r. i zmienionego uchwałą Nr20/200/2000 z dnia 29 grudnia  2000r. zatwierdza się następujące zmiany:

1.      w §1, pkt 5 skreśla się wyraz „kieleckiego”, a wpisuje się wyraz „świętokrzyskiego”.

2.      w §18 skreśla się pkt 2,

3.      w schemacie struktury organizacyjnej stanowiącym załącznik nr1 do Statutu wykreśla się „gabinet stomatologiczny” oraz stanowiska: „radca prawny”, i „inspektor bhp”.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy i Kierownikowi Miejsko Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia.

§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Małogoszczu.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-04-02
Data ostatniej zmiany:
2004-04-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)