Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 11/100/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 marca 2004r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 11/100/04

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 24 marca 2004r.

w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2004 r.

 

Na podstawie art. 18  ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U.  z 2001r.Nr 142, poz.1591-t.j. z późn. zm./ art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431-t.j. z późn. zm. /, art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym /Dz. U.  Nr 200, poz.1682,Nr 216,poz 1826/ art. 6 ust .12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U.  z 2002r.Nr 9, poz.84-t.j. z późn. zm./ oraz art. 28 §4 i art.47§ 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz.926 i Nr160, poz.1083 ,z 1998 r. Nr 106,poz.668, z 1999r.Nr 11,poz.95 i Nr 92,poz.1062,z 2000r. Nr 94,poz.1037,Nr 116,poz.1216,Nr 120,poz.1268 i Nr 122,poz.1315, z 2001r. Nr 16,poz.166,Nr 39,poz.459,Nr 42,poz.475,Nr 110,poz.1189,Nr 125,poz.1368 i Nr 130,poz.1452 oraz z 2002r.Nr 89,poz.804 , Nr 113,poz.984,  Nr 153,poz.1271r i Nr  169,poz.1387/  Rada Miejska uchwala co następuje:

§1.

Zarządza się pobór łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa inkasentowi z terenu miasta Małogoszcz 

P.  Stefańczyk Eugeniusz 

oraz wszystkim  sołtysom z terenu gminy:

1.  Bocheniec               -P. Dudek Marian

2.  Henryków               -P. Pielak Władysław      

3.  Karsznice                -P .Mikulski  Sławomir

4.  Kozłów                   -P .Maroń Henryk

5.  Lasochów               -P. Sosnowska Maria  

6.  Leśnica                   -P. Jamorski Stanisław

7.  Lipnica                    -P. Kot Marian

8.  Ludwinów               -P. Zdeb Robert

9.  Mieronice               -P. Jamorska Regina 

10.Mniszek                  -P. Nowakowska Maria

11.Rembieszyce          -P. Stańczyk Stanisław

12.Wiśnicz                   -P. Łuczyńska Anna

13.Wola Tesserowa     -P. Tracz Jan    

14.Wrzosówka             -P. Wilk Czesława

15.Wygnanów              -P. Nowak Stanisław

16.Zakrucze                 -P. Filipiak Kazimierz

17.Złotniki                    -P. Muszyński Eugeniusz

18.Żarczyce Duże       -P. Żarnotal Pelagia

19.Żarczyce Małe        -P. Bodzioch Jerzy

§2.

1.Inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% od zainkasowanych kwot z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

2.Inkasenci zobowiązani są do rozliczenia się z inkasa w ciągu 10 dni od terminów płatności z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku podatkowego 2004.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-04-02
Data ostatniej zmiany:
2004-04-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 10:02:22, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)