Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 11/103/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 marca 2004r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 11/103/04

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 24 marca 2004r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze i Mieronice.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 ) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr 5/48/03  Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 11 lipca 2003r. w  sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych sołectw : Leśnica, Zakrucze i Mieronice, wprowadza się następujące zmiany :

1.      W tytule oraz w § 1 ust.1 uchwały po wyrazie „Zakrucze” wstawia się przecinek i dopisuje wyraz „Bocheniec”.

2.      W § 1 w ust. 2 dopisuje się punkt 5 w brzmieniu :

 „ 5/  nieruchomości w części sołectwa Bocheniec, w granicach wskazanych w załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-04-02
Data ostatniej zmiany:
2004-04-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)