Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 12/110/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 28 kwietnia 2004r.

Ikona statystyk

Uchwała Nr 12/110/04

Rady Miejskiej  w Małogoszczu

z dnia 28 kwietnia 2004r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2004.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591,t.j. z późn. zm.)oraz  art.109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148,t.j. z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę    56.393.-zł

    w tym :

    Dział  750 rozdział 75023   § 6060  o kwotę                            53.393.-zł

    Dział  852 rozdział 85214   § 3110  o kwotę                              3.000.-zł

Źródłem występującego niedoboru budżetu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-05-07
Data ostatniej zmiany:
2004-05-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)