Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 15/133/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 8 października 2004r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 15/133/04

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 8 października 2004r.

w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Małogoszcz wraz z Planem gospodarki odpadami dla gmin Związku Międzygminnego Ekologia na lata 2004-2011, w skład którego wchodzi Gmina Małogoszcz.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z późn. zmian.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. Nr 62 poz. 627 z późn. zmian.) Rada Miejska w Małogoszczu uchwala co następuje  :

 

§1

 

Uchwala się na lata 2004-2011 Program ochrony środowiska dla gminy Małogoszcz, którego integralną częścią jest Plan gospodarki odpadami dla gmin Związku  Międzygminnego Ekologia na lata 2004-2011, w skład którego wchodzi gmina Małogoszcz o treści jak w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz do sporządzania i przedkładania Radzie Miejskiej co dwa lata raportu z wykonania w/w programu.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz.

 

§4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa .

 

§5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-10-18
Data ostatniej zmiany:
2004-10-18

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)