Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 16/137/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2004r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 16/137/04

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 27 października 2004r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przygotowania i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów  w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Priorytetu II Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

 

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.14 a i art. 41  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zawarcie przez  Gminę Małogoszcz z jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego porozumienia  dotyczącego przygotowania i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów  w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Priorytetu II Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

§ 2

 

Wyraża się zgodę na przejęcie przez Powiat Kielecki, jako Koordynatora, praw i obowiązków uczestników porozumienia w zakresie:

1)     koordynowania prac związanych z przygotowaniem projektu stypendialnego dla uczniów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytetu II, Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,

2)     złożenia wniosku o finansowanie projektu do Instytucji Wdrażającej w odpowiedzi na ogłoszony konkurs,

3)     reprezentowania jednostek samorządu terytorialnego podczas procesu weryfikacji i rozpatrywania projektu przez Instytucję Wdrażającą,

4)     podpisania umowy finansowania projektu,

5)     rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu, zgodnie z przyjętymi w porozumieniu zasadami,

6)     sprawozdawczości z realizacji projektu i jego monitorowanie.

 

§ 3

 

Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Małogoszcz obowiązków wynikających z porozumień, w szczególności:

1)     opracowania i przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów,

2)     przekazywania okresowych sprawozdań z realizacji zadań do Koordynatora w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdania z realizacji projektu,

3)     przechowywania dokumentacji związanej z projektem,

4)     pokrycia kosztów związanych z przygotowywaniem projektu.

 

 

§ 4

 

Upoważnia się Burmistrza oraz Skarbnika Miasta i Gminy Małogoszcz do zawierania stosownych porozumień i umów z Powiatem Kieleckim jako Koordynatorem.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 7

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-10-29
Data ostatniej zmiany:
2004-11-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)