Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 16/138/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2004r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 16/138/04

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 27 października 2004r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjanych w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.14 a i art. 41  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przyjmuje się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2004/2005, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu.

 

§ 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia .

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-10-29
Data ostatniej zmiany:
2004-11-02

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)