Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 17/145/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 grudnia 2004 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA  Nr 17/145/04

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia  3  grudnia 2004 r.

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta  jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2005 rok.

 

                        Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 – t. j. z późn. zm./ art.6 ust.3  ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /Dz.U. z 1993 r. Nr 94,poz. 431- t.j. z późn. zm./, art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U.Nr62poz.718,zpóźn.zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Obniża się cenę skupu żyta  wynikającą z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. /MP Nr 43 poz.765/ a przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2005 r. z kwoty 37,67 zł. do kwoty 12,00 zł. za 1q.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

 

 

 

Wiceprzewodnicząca

     Rady Miejskiej

 

    Elżbieta Gumul

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-12-10
Data ostatniej zmiany:
2004-12-14

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)