Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 17/140/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 grudnia 2004 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA  Nr 17/140/04

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia  3  grudnia 2004 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok.

 

   Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1 art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 – t. j. z późn. zm./art.5 ust.1 ustawy z dnia12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych¹ /Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 – t. j. z późn. zm./, art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. Nr 62 poz. 718, z późn. zm./ obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / MP Nr 46 poz. 794 / Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

   1/  od gruntów:

 

     a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  -

 

     b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -

 

     c/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  -

 

 

0,55 zł od 1 m²
powierzchni

 

 3,37zł od 1 ha
powierzchni

 

 

 0,10 zł od 1 m² powierzchni

 

 

 

 

______________________

¹ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych     zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi /Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992/,

2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe /Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999/.Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej  - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.”.

 

 

 

  2/  od budynków lub ich części:

 

    a/   mieszkalnych -

 

    b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  -

 

    c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie   
 obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -

 

 

    d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych   -

 

    e/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej        statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego -

0,05 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

 

 

 

16,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

 

 

4,20 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

 

 

 

3,61 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

 

 

3,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

 

   3/ od budowli                                                               2% ich wartości

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

 

 

Wiceprzewodnicząca

     Rady Miejskiej

 

    Elżbieta Gumul

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-12-09
Data ostatniej zmiany:
2004-12-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)