Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 17/148/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 grudnia 2004 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA  Nr 17/148/04

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia  3  grudnia 2004 r.

 

w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego ”EKOLOGIA” z siedzibą w Jędrzejowie.

 

               Na podstawie art.67 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 t.j. z późn. zmianami/ oraz § 43 ust.1 i ust.4 Statutu Związku Międzygminnego „EKOLOGIA” Rada Miejska uchwala co następuje :

 

§ 1.

 

W Statucie Związku Międzygminnego „EKOLOGIA” z siedzibą w Jędrzejowie stanowiącego załącznik Nr 1  do uchwały  Nr 10/103/99 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 października 1999r. w sprawie  przyjęcia  Statutu Związku Gmin „EKOLOGIA „ zmienionej  uchwałami Rady Miejskiej w Małogoszczu Nr 30/287/02 z dnia 26 czerwca 2002 r., Nr 5/50/03 z dnia 11 lipca 2003r., Nr 8/78/03 z dnia 27 października 2003r. i Nr 9/88/03 z dnia 4 grudnia 2003r. wprowadza się następujące zmiany:

 

1.Występujęce wyrazy „EKOLOGIA” zastępuje się wyrazami „Ekologia”.

 

2.W §4 pkt.1 Statutu wykreśla się gminę „Pińczów” .

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodnicząca

     Rady Miejskiej

 

    Elżbieta Gumul

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-12-10
Data ostatniej zmiany:
2004-12-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)