Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 17/152/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 3 grudnia 2004 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA  Nr 17/152/04

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia  3  grudnia 2004 r.

 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: ( Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003r.z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

 

            Na podstawie niniejszej uchwały, z budżetu gminy, mogą być udzielone dotacje podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań gminy, innych niż zadania pożytku publicznego określone w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 2

 

            Wysokość środków na realizację zadań, o których mowa w § 1 określa Rada Miejska w uchwale budżetowej.

 

§ 3

 

Burmistrz podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, zakres zadań – które mogą być zlecone podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, nie działającym w celu osiągnięcia zysku – na które mogą być przyznane dotacje z budżetu gminy, oraz termin składania ofert.

 

§ 4

 

1.Dotacje na realizację zadań o charakterze publicznym przyznawane są w oparciu o ofertę złożoną przez ubiegającego się o realizację zadania.

2.Oferta, o której mowa w ust. 1, winna być złożona na stanowisko merytoryczne w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy . W przypadkach szczególnie uzasadnionych oferta może być złożona w trakcie roku budżetowego.

3.Oferta, o której mowa w ust. 1 winna zawierać, w szczególności: (zgodnie z załącznikiem nr 1)

1)       Szczegółowe dane o ubiegającym się o realizację zadania, w tym informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania; zakres działalności podmiotu, wynikający ze statutu lub dokumentu rejestrowanego podmiotu oraz odpisy tych dokumentów,

2)      Szczegółowy zakres rzeczowy zadania – dokładny opis, charakterystyka zadania,

3)      Termin i miejsce realizacji,

4)      Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym podanie kwoty oczekiwanej z budżetu gminy wraz z jej przeznaczeniem oraz wskazaniem innych źródeł finansowania zadania,

5)      Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku.

 

4. Burmistrz może uzależniać rozpatrzenie oferty od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.

5. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno – prawnych lub innych wad oferty, Burmistrz Miasta i Gminy wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia.

Oferta która nie została uzupełniona nie jest rozpatrywana.

6. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadania uwzględnia się w szczególności:

1)      znaczenie zadania dla realizowanych przez Gminę zadań,

2)      przedstawioną kalkulację kosztów,

3)      ocenę możliwości realizacji zadania przez składającego ofertę,

4)      ocenę wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

5)     możliwości finansowe budżetu gminy.

7. W przypadku złożenia ofert przez kilku wnioskodawców Burmistrz dokonuje wstępnego wyboru najkorzystniejszej oferty wykonania zadania w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych.

8. Burmistrz Miasta i Gminy ma prawo dokonania wyboru wykonawcy zadania w przypadku, gdy złożona zostanie jedna oferta.

9. Z czynności dotyczących wstępnego wyboru ofert Burmistrz sporządza protokół.

10. Propozycje Burmistrza dotyczące wysokości dotacji na poszczególne zadania podlegają zaopiniowaniu przez właściwe komisje Rady Miejskiej.

11. Oferty pozytywnie zaopiniowane stanowią podstawę ujęcia zadań i kwot dotacji na ich finansowanie w projekcie budżetu lub w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu.

12. Postępowanie o udzielenie dotacji podmiotom ubiegającym się o realizację zadań gminy jest jawne.

 

§ 5

 

1.   Po podjęciu uchwały budżetowej na dany rok Burmistrz publikuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, zadania i kwoty ustalone w budżecie gminy na ich realizację przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

2.  Burmistrz zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego postępowania, tj. o zadaniach i kwotach dotacji na ich realizacje, ustalonych w budżecie.

 

§ 6

 

1.   Warunkiem zlecenia zadania oraz przyznania dotacji na jego realizację jest zaplanowanie wydatku w budżecie gminy, a następnie zawarcie umowy z podmiotem nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

2.      Umowę, o której mowa w ust. 1 zawiera się czas oznaczony, nie dłuższy niż rok budżetowy.

3.      Podmiot otrzymujący dotację prowadzi dokumentację i ewidencję zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

4. Dowody dotyczące poniesionych kosztów związanych z realizacją dotowanego zadania pozostają w aktach podmiotu otrzymującego dotację.

5.  W treści umowy uwzględnia się postanowienia art. 71 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a także niniejszej uchwały.

 

§ 7

 

1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu.(zgodnie z załącznikiem Nr 2).

2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji zleconego zadania na stanowisko merytoryczne w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.

3. Sprawozdanie z realizacji zadania dofinansowanego lub sfinansowanego datacją winno zawierać:

a)      zestawienie poniesionych kosztów wynikających z faktur, rachunków lub innych dowodów księgowych oraz ich kserokopie,

b)      opis zrealizowanego zadania.

4. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji nie wykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie określonym w ust. 2, nie później jednak niż do końca roku budżetowego.

5. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację zadania na cele inne niż określone w umowie.

 

§ 8

 

1.      Burmistrz Miasta i Gminy dokonuje kontroli prawidłowości realizacji zleconego zadania.

2.      Czynności kontrolnych pod względem merytorycznym i rachunkowym dokonują osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy.

3.       Zakres kontroli obejmuje:

1)wykonanie zadania zgodnie z umową

2)udokumentowanie zrealizowanego zadania

3)przeznaczenie i wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu gminy

4.       Z czynności kontrolnych sporządza się informację.

5.      Na podstawie informacji Burmistrz Miasta i Gminy – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania i wykorzystania dotacji – kieruje do zleceniobiorcy stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

6.       W przypadku, gdy wykonawca nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości lub nie doprowadzi do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki przekazane na jego realizację podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie ustalonym przez Burmistrza Miasta i Gminy.

 

§ 9

 

1.   Dotacja będzie przekazywana po podpisaniu umowy na rachunek wskazany w umowie.

2.   Termin przekazywania dotacji określa umowa.

3.   Dopuszcza się przekazywanie dotacji w ratach lub zaliczkowo, w zależności od rodzaju i specyfiki realizowanego zadania.

 

§ 10

 

Burmistrz Miasta i Gminy, uwzględniając postanowienia niniejszej uchwały, może opracować jednolite formularze oferty, umowy i rozliczenia, o których mowa odpowiednio w § 4, § 6, § 7 uchwały i przekazać je do stosowania zainteresowanym podmiotom.

 

§ 11

 

Burmistrz Miasta i Gminy przedstawi – w informacji o przebiegu wykonania budżetu w I półroczu oraz w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu – dane o realizacji zadań, na które udzielono dotacji z budżetu gminy.

 

§ 12

 

Burmistrz Miasta i Gminy opublikuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, informację o wykorzystaniu dotacji udzielonych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, łącznie ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu.

 

§ 13

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

Wiceprzewodnicząca

     Rady Miejskiej

 

    Elżbieta Gumul

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2004-12-10
Data ostatniej zmiany:
2004-12-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)