Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 19/170/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 19/170/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 25 lutego 2005r.

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych  na rok 2005.

 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.15,art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 ,z 2002r.Nr23,poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717 i Nr 162,poz.1568 ,z 2004r. Nr 102,poz.1055 i Nr 116,poz.1203) oraz art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2002r. Nr 147,poz.1231 i Nr 167,poz.1372 ,z 2003r.Nr 80,poz.719 i Nr 122,poz.1143, z 2004r.Nr 29,poz.257, Nr 99,poz.1001 i Nr 152,poz.1597) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się gminny  program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005 w brzmieniu  załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia.

 

 

                                                                           Przewodniczący

                                                                            Rady Miejskiej

 

                                                                        Henryk Nowakowski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-07
Data ostatniej zmiany:
2005-03-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)