Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 19/173/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 19/173/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 25  lutego  2005r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków  do  wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki  obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Małogoszcz w roku 2005.

 

    Na podstawie art.7 ust.1pkt.8,art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami/ w związku z art.30 ust.6 i 6a ,art.49 ust.2, art.54 ust.7 i art.91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. nr 118 poz. 1112 z późn. zmianami) oraz art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62,poz.718 z późn .zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się  regulamin określający szczegółowe warunki  przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków  do  wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki  obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Małogoszcz w roku  2005 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 września 2000 roku:

 - Nr18/176/2000 w sprawie  wysokości stawek dodatków za wysługę  lat, funkcyjnego, motywacyjnego, za warunki pracy, oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Małogoszcz.

 -  Nr 18/177/2000 w sprawie zasad przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 -  Nr 18/178/2000 w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.

 

 

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

 

           Henryk Nowakowski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-07
Data ostatniej zmiany:
2005-03-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)