Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 19/177/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 19/177/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 25  lutego  2005r.

w sprawie „Programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Małogoszcz na lata 2005 - 2009’’ .

 

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art.21 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i  zmianie kodeksu cywilnego  (Dz. U. Nr 71, poz.733  z późniejszymi zmianami)  Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1

Uchwala się „Program gospodarowania  zasobem mieszkaniowym Gminy Małogoszcz   na  lata 2005 - 2009 ‘’ stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

 

           Henryk Nowakowski

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-03-07
Data ostatniej zmiany:
2005-03-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)