Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 20/184/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 kwietnia 2005r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 20/184/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 29 kwietnia 2005r.

w  sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

 

 

      Na podstawie art. 18 ust 2, pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1ustawy z dnia 8marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 –  z póź. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 art. 49 ust. 1 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 – z póź. zm.)Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§  1.

 

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na realizację zadań  inwestycyjnych:

1) Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie stacji wodociągowej w Kozłowie w zakresie redukcji azotanów do kwoty 35. 624zł.

 2) Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mieronicach do kwoty 181.408zł.

 

§  2.

 

Pożyczka zostanie spłacona z dochodów własnych gminy.

 

§  3.

 

Zabezpieczenie spłaty zaciągniętej pożyczki nastąpi wekslem in blanco Gminy Małogoszcz na zasadach objętych umową pożyczki i deklaracji do weksla.

 

§  4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§  5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-05-09
Data ostatniej zmiany:
2005-05-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)