Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 20/185/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 kwietnia 2005r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 20/185/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 19/169/05 Rady Miejskiej w  Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 t.j. z późn. zm.) oraz art.109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr15 poz. 148 t.j. z późn. zm.)) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

 

W uchwale Nr 19/169/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W § 3 pkt 2 dokonuje się następujących zmian: skreśla się 16,07%,-a wpisuje się 3,54%.

 

2. W § 8 dokonuje się następujących zmian: skreśla się kwotę 251.000,-zł.  a wpisuje się w kwocie 250.500,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 6

 

3. W załączniku nr 6 do uchwały pt. „Plan przychodów i wydatków funduszy celowych” dokonuje się następujących zmian:

a) w rubryce „Stan na początek roku” skreśla się kwotę 1.500,-zł.  a wpisuje się kwotę 650,-zł.

b) w rubryce „Kwota wydatków” skreśla się kwotę 251.000,-zł. a wpisuje się kwotę 250.500,zł w której to kwocie zaplanowano między innymi wydatki na n/w zadania inwestycyjne:

    - przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie stacji wodociągowej w Kozłowie w zakresie redukcji azotanów w kwocie 11.661,-zł.

   - zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mieronicach w kwocie 50.000,-zł.

c) w rubryce „Stan na koniec roku” skreśla się kwotę 500,-zł.  a wpisuje się kwotę150,-zł.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-05-09
Data ostatniej zmiany:
2005-05-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)