Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 20/186/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 kwietnia 2005r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 20/186/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 29 kwietnia 2005r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze  socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy  Małogoszcz.

 

 

       Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr17, poz. 141) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 558 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 ) oraz art.5 ustawy z dnia  20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U Nr 62,poz.718 z późn. zm.)

Rada Miejska  uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141);

2) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów, wychowanków, którym przysługuje pomoc materialna, wymienionych w art. 90b ust. 3 i ust. 4 pkt 1 ustawy,

3) słuchaczach – należy przez to rozumieć słuchaczy, którym przysługuje pomoc materialna, wymienionych w art. 90b ust. 3 pkt. 1 i ust. 4 pkt.  2 ustawy,

4) szkołach – należy przez to rozumieć szkoły, kolegia, ośrodki, do których uczęszczają uczniowie lub słuchacze.

 

§ 2.

W budżecie gminy ze środków dotacji celowej budżetu państwa zabezpiecza się środki finansowe na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym z ogólnej puli:

1) na stypendia szkolne przeznacza się 95%  otrzymanej kwoty,

2) na zasiłki szkolne przeznacza się 5%  otrzymanej kwoty .

 

§ 3.

Stypendium szkolne przyznaje się na dany rok szkolny, w tym:

1) dla ucznia - od 1 września do 30 czerwca następnego roku;

2) dla słuchacza - od 1 października do 30 czerwca następnego roku.

 

§ 4.

Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia lub słuchacza powinna złożyć wniosek według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, wraz z dokumentami wskazanymi we wzorze w terminach określonych w art. 90n ust. 6 ustawy.

 

§ 5.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego powinien być złożony w:

1) szkole, gdy wniosek dotyczy ucznia szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Małogoszcz,

2) w referacie ds. oświaty ,kultury i sportu Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz -w pozostałych przypadkach.

 

§ 6.

Skompletowany wniosek wraz z opinią merytoryczną dokonaną przez dyrektora szkoły zostaje przekazany do referatu ds. oświaty, kultury i sportu Urzędu Miasta i Gminy w  Małogoszczu w ciągu 14 dni od upływu ostatecznego terminu składania  wniosków.

 

§ 7.

Formalnej oceny wniosku złożonego w referacie ds. oświaty, kultury i sportu Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu  dokonuje pracownik tego referatu , pod kątem prawidłowości wypełnienia druku wniosku i kompletności załączników.

 

§ 8.

1.Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz  powołuje Gminną Komisję ds. Pomocy Materialnej w składzie:

  1)  Z-ca  Burmistrza    - jako przewodniczący,

  2) 2 pracowników  Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz,

  3) pedagodzy szkolni,

  4) Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu.

2.Komisja, o której mowa w ust. 1, dokonuje analizy sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów ubiegających się o stypendium szkolne oraz przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy  Małogoszcz listę uczniów, którym przysługuje stypendium oraz proponowaną jego wysokość.

 

§ 9.

1.Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego podejmuje    Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz , bądź upoważniony przez niego pracownik Urzędu.

2.Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

 

§ 10.

Ilość przyznanych stypendiów szkolnych uzależniona jest od wysokości dotacji celowej przyznanej Gminie  Małogoszcz z budżetu państwa.

 

§ 11.

 Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub w kilku z form wskazanych w art. 90 d ust.2 – 4 ustawy.

 

§ 12.

 1. Wysokość stypendium szkolnego przysługującego uczniowi wynosi:

 

Wysokość dochodu na osobę w stosunku do kwoty dochodu uprawniającej do ubiegania się o stypendium określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami)

 

Wysokość stypendium szkolnego w stosunku do kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami)

do 16 %

200 %

od 17 do 47 %

160 %

od 48 do 79 %

120 %

od 80 do 100 %

80 %

 

2.Osoba, która złoży w terminie wniosek niepełny tj. taki , który nie pozwala określić sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy i podjąć decyzji o wysokości stypendium, zostanie zobowiązana do uzupełnienia braków. W przypadku, gdy nie dokona uzupełnienia braków, zostanie jej odmówione przyznanie stypendium.

3.Jeśli osoba ubiegająca się o stypendium otrzymująca pomoc społeczną nie przedstawi zaświadczenia z Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małogoszczu w którym zostanie określona wysokość otrzymywanego świadczenia, a jedynie potwierdzony będzie fakt korzystania z takiej pomocy, przysługiwać jej będzie świadczenie w wysokości 80% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami).

 

§ 13.

1.W przypadku, gdy kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych nie wystarczy na przyznanie tego świadczenia wszystkim osobom, które złożyły wnioski i spełniają kryteria uprawniające do otrzymania stypendium w wysokości określonej w § 12 ust.1, stypendium szkolne będzie przyznawane w wysokości 80% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami) miesięcznie z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności świadczenie będzie przyznawane uczniom lub słuchaczom pochodzącym z rodzin o najniższych dochodach.

2.W przypadku równych dochodów pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium ma uczeń lub słuchacz pochodzący z rodziny, w której występuje wielodzietność, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium ma uczeń lub słuchacz pochodzący z rodziny o największej liczbie dzieci uprawnionych do ubiegania się o stypendium szkolne.

3.W przypadku, gdy zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2. nie da się rozstrzygnąć, o pierwszeństwie decyduje największa liczba dzieci w rodzinie, uczęszczających do szkoły podstawowej.

4.Gdy na podstawie zasad określonych w ust. 2 i 3 nie da się rozstrzygnąć, o pierwszeństwie decyduje komisja.

 

§ 14.

1.Stypendium szkolne wypłacane jest po doręczeniu do referatu oświaty kultury i sportu Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz rachunku lub rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne określone w § 11 w terminach:

 1) do dnia 15 grudnia - za okres od 1 września do 31 grudnia;

 2) do dnia 15 czerwca - za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

2.Terminy wskazane w ust. 1 mogą ulec przesunięciu w przypadku nie otrzymania dotacji w terminie umożliwiającym ich dotrzymanie.

3.Stypendium szkolne jest wypłacane rodzicom ucznia, prawnym opiekunom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi albo słuchaczowi w następujący sposób:

 1) w szkole - dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Małogoszcz;

 2) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy  Małogoszcz – w pozostałych przypadkach.

 

§ 15.

Zasiłek szkolny przysługuje uczniom lub słuchaczom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

§ 16.

 Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia lub słuchacza powinna złożyć wniosek w referacie oświaty ,kultury i sportu Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz

 

§ 17.

Zasiłek szkolny przyznaje się w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego, które nie może przekroczyć pięciokrotności kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami).

 

§ 18.

1.Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego rozpatruje komisja, o której mowa w § 8 ust.1 niniejszego regulaminu.

2.Komisja proponuje wysokość zasiłku szkolnego w zależności od sytuacji materialnej, w której znalazł się uczeń lub słuchacz.

3.Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego wg potrzeb, nie rzadziej niż  jeden  raz na trzy miesiące.

 

§ 19.

1.Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku szkolnego dla ucznia lub słuchacza podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu.

2.Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy  Małogoszcz przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.

 

§ 20.

Rodzice ucznia lub słuchacza otrzymującego stypendium szkolne, pełnoletni uczeń lub słuchacz a także dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza Miasta i Gminy  Małogoszcz o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

 

§ 21.

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 22.

1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2.Uchwała podlega także podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, w szkołach znajdujących się na terenie gminy Małogoszcz.

 

§ 23.

Uchwała wchodzi w życie  z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-05-09
Data ostatniej zmiany:
2005-05-09

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)