Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 20/183/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 kwietnia 2005r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 20/183/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 29 kwietnia 2005r.

 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

 

 

          Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8, art. 40 ust.1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086 z późn. zm. ) Rada Miejska w Małogoszczu uchwala co następuje:

 

§1.

Ustala się stawki opłat pobieranych przez Gminę Małogoszcz za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

  1. prowadzenia robót w pasie drogowym ,
  2. umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  3. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu  drogowego oraz reklam,
  4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1 – 3 .

 

§ 2.

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o którym  mowa w § 1 pkt  1 i 4 ustala się następujące  stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

  1. przy zajęciu jezdni do 20 % szerokości – 1,00 zł
  2. przy zajęciu jezdni pow. 20 % do 50 % szerokości – 2,50 zł
  3. przy zajęciu jezdni pow. 50 % do całkowitego zajęcia jezdni – 5,00 zł

 2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych.

 

 3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat  za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości – 1,00zł

 

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień

 

§ 3.

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat  za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:

     1. poza obszarem zabudowanym               -   8,00zł

     2. w obszarze zabudowanym                     - 15,00zł

     3. na drogowym obiekcie inżynierskim     - 100,00zł

     4. przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w pkt  1, 2, 3.

 

2. Za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia o powierzchni rzutu poziomego mniejszego niż 1 m2  pobiera się opłatę jak za 1 m2 urządzenia.

 

 3. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy   umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

 

 4. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy  (wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

 

§ 4.

1. Za każdą dobę zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

    1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

           - poza terenem zabudowanym                                                  - 0,40zł

           - w terenie zabudowanym                                                          - 0,40zł

    2. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów  - 0,40zł

    3. pasa drogowego zajętego  na wydzielone miejsca parkingowe (kopert)-0,40zł

    4. pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe     - 1,00zł

2.  Natomiast za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości :

   - za 1m2  powierzchni reklamy                                                           - 1,00zł

 

§ 5.

 Odstępuje się od pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego, o których mowa w § 1 pkt 1 w związku z realizacją zadań, których inwestorem jest Gmina Małogoszcz. Odstępuje się od pobierania opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych będącej własnością Gminy Małogoszcz,o których mowa w § 1 pkt 2 i 3.

 

§ 6.

 Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz

 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-05-09
Data ostatniej zmiany:
2005-05-10

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)