Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 21/191/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 21/191/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2005.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591,t.j. z późn. zm.)oraz  art.109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz.148,t.j. z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.

1.Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę    101.300,-zł

    w tym :

 

    Dział  700 rozdział 70095   § 0840  o kwotę                              96.000,-zł

    Dział  754 rozdział 75412   § 0830  o kwotę                                3.200,-zł

    Dział  801 rozdział 80101   § 0830  o kwotę                                2.100,-zł

 

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę   151.925,-zł

    w tym :

 

    Dział  754 rozdział 75412  § 4300  o kwotę                               28.800,-zł

    Dział  801 rozdział 80104  § 3020  o kwotę                                 8.865,-zł

                           § 4010  o kwotę      79.682,-zł

                           § 4040  o kwotę        6.478,-zł

                           § 4110  o kwotę      17.023,-zł

                           § 4120  o kwotę        2.261,-zł

                           § 4210  o kwotę        1.300,-zł

                           § 4240  o kwotę           700,-zł

                           § 4280  o kwotę             90,-zł

                           § 4300  o kwotę           581,-zł

                           § 4410  o kwotę           250,-zł

                           § 4440  o kwotę        5.895,-zł

                           ……………………………  

                             Ogółem 80104     123.125-zł

 

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę    257.539-zł

    w tym :

 

    Dział  600 rozdział 60016  § 6050  o kwotę                               19.108,-zł

    Dział  754 rozdział 75412  § 4170  o kwotę                               32.000,-zł

    Dział  801 rozdział 80101  § 4210  o kwotę                                 1.750,-zł

                           § 4300  o kwotę        2.100,-zł

                           ………………………………………

                             Ogółem 80101        3.850,-zł

 

 

    Dział  801 rozdział 80103  § 3020  o kwotę                                 8.865,-zł

                           § 4010  o kwotę      79.682,-zł

                           § 4040  o kwotę        6.478,-zł

                           § 4110  o kwotę      17.023,-zł

                           § 4120  o kwotę        2.261,-zł

                           § 4210  o kwotę        1.300,-zł

                           § 4240  o kwotę           700,-zł

                           § 4280  o kwotę             90,-zł

                           § 4300  o kwotę           581,-zł

                           § 4410  o kwotę           250,-zł

                           § 4440  o kwotę        5.895,-zł

                           …………………………………  

       Ogółem                        80103     123.125-zł

 

    Dział  900 rozdział 90095  § 4270  o kwotę                                79.456,-zł

 

Źródłem pokrycia występującego niedoboru budżetu w wysokości -4.314,zł są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-07-01
Data ostatniej zmiany:
2005-07-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)