Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 21/192/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA Nr 21/192/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przygotowania i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów w ramach wdrażania  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Priorytetu II Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez  programy stypendialne" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na lata 2005/2006.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)  Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zawarcie przez  Gminę Małogoszcz z jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego porozumienia  dotyczącego przygotowania i realizacji I typu projektu wspieranie i rozwój edukacyjny uczniów w ramach wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – Priorytetu II Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

§ 2

 

Wyraża się zgodę na przekazanie Powiatowi Kieleckiemu, jako Koordynatorowi, praw i obowiązków uczestników porozumienia w zakresie:

  1. Przygotowania projektu pn.: „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006” zgodnie z Uzupełnieniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz dokumentacją konkursową.
  2. Złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego - Beneficjenta Końcowego wniosku o dofinansowanie projektu, w odpowiedzi na ogłoszony przez niego konkurs.
  3. Opracowanie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2005/2006 gminy Małogoszcz będącej uczestnikiem porozumienia w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim na rok szkolny 2005/2006”.” 
  4. Reprezentowanie Partnerów wobec Beneficjenta Końcowego podczas procesu weryfikacji i rozpatrywania wniosku oraz w trakcie realizacji projektu.
  5. Podpisanie w imieniu Partnerów umowy o dofinansowanie projektu.
  6. Podział i przekazywanie Partnerom środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.
  7. Monitorowanie, sprawozdawczość i rozliczenie projektu, w tym prawo do kontroli Partnerów w zakresie prawidłowości jego realizacji.

 

§ 3

 

Zatwierdza się projekt porozumienia załączonego do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Upoważnia się Burmistrza oraz Skarbnika Miasta i Gminy Małogoszcz do zawierania stosownych porozumień i umów z Powiatem Kieleckim jako Koordynatorem.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 7

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Henryk Nowakowski

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-07-01
Data ostatniej zmiany:
2005-07-05

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)