Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 22/194/05 RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU z dnia 26 sierpnia 2005 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR  22/194/05

RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU

z dnia 26 sierpnia  2005 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu  eksploatacji złoża piasków “Kozłów”, w miejscowości Kozłów gmina Małogoszcz.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami),  Rada Miejska w Małogoszczu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji złoża  piasków “Kozłów”, w miejscowości Kozłów, gmina Małogoszcz.

 

2.Plan obejmuje teren nieruchomości położonych w miejscowości Kozłów, gmina Małogoszcz, w granicach wskazanych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

 

3.Przedmiotem planu będą ustalenia, o których mowa w art. 15  powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem funkcji terenu objętego planem.

 

 

§ 2.

 

Dla terenu objętego niniejszą uchwałą, traci moc Uchwała Nr 5/49/03 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr13/120/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 18 czerwca 2004 r.

 

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Małogoszcz.

 

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                 Henryk Nowakowski

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-09-02
Data ostatniej zmiany:
2005-09-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)