Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 22/196/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2005 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR  22/196/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 26 sierpnia  2005 r.

 

w sprawie  wprowadzenia zmiany w  Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

 

    Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.14 a i art. 41  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

   

     § 1

 

W regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów  na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą /egzaminem maturalnym na rok szkolny 2004/2005 stanowiącym załącznik do  uchwały Nr 16/138/04 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 27 października 2004r.  w § 4  pkt.2  otrzymuje nowe brzmienie:

 

„§ 4  2.Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy w roku szkolnym 2004/2005 w kwocie nie wyższej niż 1.000,-zł. po otrzymaniu dotacji z Instytucji Wdrażającej .”

 

     § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu.

 

     § 3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

    § 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia .

 

 

                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                 Henryk Nowakowski

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-09-02
Data ostatniej zmiany:
2005-09-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)