Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 22/202/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2005 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR  22/202/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 26 sierpnia  2005 r.

 

w sprawie zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Małogoszcz , ustalenia pierwszeństwa w ich nabyciu.

 

 

               Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku o  samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z  późn. zmianami)   w związku   z art. 13 ust.1,art.34 ust.1 pkt 3 i ust.6 , art. 68 ust.1 pkt 7, art.70  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o  gospodarce  nieruchomościami   ( Dz. U. z  2004 r. Nr  261, poz.2603  z  późn. zmianami )Rada  Miejska  uchwala  co  następuje:

 

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne w budynkach stanowiących własność  gminy Małogoszcz, z wyłączeniem lokali mieszkalnych znajdujących  się   w placówkach oświatowych ,w  Ośrodku  Zdrowia  w  Małogoszczu oraz budynku  domu nauczyciela w Kozłowie.

 

§ 2

Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu powyższych lokali osobom, które są ich najemcami na podstawie  umów  najmu .

§ 3

Udziela się bonifikaty w wysokości  95 %  od ceny lokalu pod warunkiem dokonania jednorazowej wpłaty  ceny  sprzedaży .

§ 4

1.Przy sprzedaży  lokalu mieszkalnego za cenę  ustaloną zgodnie z art.67 ust.3 ustawy 

   o  gospodarce nieruchomościami  zapłata może być  na wniosek nabywcy rozłożona na :

a)   pięć rat rocznych płatnych z góry do dnia 31 marca każdego roku z oprocentowaniem w skali rocznej 10 % , przy czym pierwsza rata wynosić będzie 20 % ceny sprzedaży ,

b)  dziesięć rat rocznych płatnych z góry do dnia 31 marca  każdego roku z oprocentowaniem  w skali rocznej  10 % , przy czym pierwsza rata wynosić będzie 40 % ceny sprzedaży.

2.Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego powinna być wpłacona  przez nabywcę najpóźniej w dniu

   zawarcia umowy notarialnej.

§ 5

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu : Nr 18/180/98 z dnia 18 marca 1998 roku  w sprawie zbycia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Małogoszcz, ustalenia pierwszeństwa w ich nabyciu , Nr  6/47/99 z dnia 11 marca 1999 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 18/180/98.

 § 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                 Henryk Nowakowski

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-09-02
Data ostatniej zmiany:
2005-09-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)