Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 22/203/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 sierpnia 2005 r.

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR  22/203/05

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 26 sierpnia  2005 r.

 

w sprawie  wprowadzenia zmiany w uchwale Nr 19/169/05 Rady Miejskiej  w   Małogoszczu  z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia  budżetu  gminy na rok 2005.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 t.j. z późn. zm.) oraz art.109, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr15 poz. 148 t.j. z późn. zm.)) Rada Miejska uchwala co następuje:

§1

 

W uchwale Nr 19/169/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

 

 

1. W załączniku nr 3 do uchwały pt. „Przychody i rozchody budżetu” dokonuje się następujących zmian:

a) w L.p.6 „Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§955) wpisuje się kwotę 4.314,-zł

b) w rubryce „Razem przychody” skreśla się kwotę 3.621.212,-zł a wpisuje się kwotę3.625.526,-zł.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                 Henryk Nowakowski

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Andrzej Turek
Informację wprowadził:
Andrzej Turek
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2005-09-02
Data ostatniej zmiany:
2005-09-11

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-26 13:06:01, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)