Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Młodociani Pracownicy

Ikona statystyk

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023, poz. 900 ze zm.) mówi, że dofinansowanie kosztów kształcenia otrzymują pracodawcy, którzy zawarli
z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
  u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.

Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

SPEŁNIENIE WARUNKU ZDANIA PRZEZ MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA EGZAMINU – STATUS PRACODAWCY A WŁAŚCIWY EGZAMIN 

 

Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu/przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał:

 • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
  u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2159) – egzamin przeprowadza izba rzemieślnicza/cech;
 • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
  u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy – egzamin przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna;
 • młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami – art. 122 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm).

Pracodawca – rzemieślnik to:

 • osoba fizyczna, która wykonuje działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, w imieniu własnym i na własny rachunek – jeżeli jest ona mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą
  w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub
 • osoby fizyczne – wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone
  w pkt 1, a ponadto posiada kwalifikacje wymagane do przeprowadzenia przygotowania zawodowego – kształci młodocianego pracownika, który, zdaje egzamin czeladniczy w izbie rzemieślniczej/cechu.

Pracodawca nie będący rzemieślnikiem w przypadku, kiedy, zatrudnia osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo zatrudnia osobę, która jest instruktorem i posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych. Wówczas kształci młodocianego pracownika, który zdaje egzamin zawodowy przed okręgową komisją egzaminacyjną.

O dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianego pracownika decyduje zdanie egzaminu przez młodocianego przed właściwą komisją egzaminacyjną.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz
z wymaganymi załącznikami należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu,
28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3a, I piętro – Sekretariat w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i wynagradzania.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę, osobę prowadzącą zakład
  w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
 • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • kopie dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał!) potwierdzające,
  że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 • aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
 • kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek;
 • pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 KPA);
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia
  o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

Dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, w tym warunki jego uzyskania przez pracodawcę, uregulowane zostało w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA WYNOSI:

 1. w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się
  w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
 3. w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika,
  o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2019 r., poz. 276) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz.106) – dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2020/2021
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2021 r., poz. 122) - dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2021/2022 
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki Z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M. P. z 2022 r. poz. 120.) – dotyczy młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2022/2023

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok,
w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

FORMA PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

TERMIN REALIZACJI SPRAWY

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

INNE INFORMACJE:

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Małogoszcz, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz.

Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Osoba do kontaktu

Beata Świerczyńska - Samorządowe Centrum Oświaty w Małogoszczu ul. Jaszowskiego 3a 28-366 Małogoszcz tel. – 41 385 52 26


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-05-23 15:00:15, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)