Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Dodatki Mieszkaniowe

Ikona statystyk

Podstawa prawna:

ü  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2019.2133 tj)

ü  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. nr 156, poz. 1817 ze zm.)

 

 

 


Sposób załatwienia

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego tzn.:

  1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  2. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
  3. osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
  4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

 

 


Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z wymieniowych tytułów.

 

 


Dodatek mieszkaniowy przysługuje ww. osobom,  jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Najniższa emerytura brutto wynosi od 01.03.2011r. 728,18 zł.

 

 


Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) uprawniająca do korzystania z dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

            35m2 – dla 1 osoby

            40m2 – dla 2 osób

            45m2 – dla 3 osób

            55m2 – dla 4 osób

            65m2 – dla 5 osób

            70m2 – dla 6 osób, w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

 

 


Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu. Oświadczenie takie składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 

 


W przypadku gdy w lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, wnioskodawcy przysługuje ryczałt na zakup opału.

 

 


Wnioskodawca ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego dokumentuje dochód z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających miesiąc w którym składany jest wniosek. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów, i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.

 

 


Wymagane dokumenty:

1.      wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

2.      deklaracja o wysokości dochodów

 

Ponadto wnioskodawca załącza:

1.      tytuł prawny do zajmowanego lokalu (jeden z wyżej wymienionych)

2.      informację zarządcy lokalu o wysokości opłat czynszowych w miesiącu w którym składany jest wniosek

3.      zaświadczenia dokumentujące wysokość dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc w którym składany jest wniosek, w szczególności:

ü  zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)

ü  dokument potwierdzający osiągane dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (np. książka przychodów i rozchodów, ewidencja sprzedaży)

ü  -zaświadczenie z ZUS o wysokości pobranych świadczeń

ü  -zaświadczenie z uczelni o wysokości pobranego stypendium

ü  -zaświadczenie o wysokości świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

ü  -zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (dotyczy osób posiadających gospodarstwa rolne)

4.      dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym lokalu (dotyczy domów jednorodzinnych)

 

 


Tryb załatwienia sprawy

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej wydanej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

 


Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz.

 

 


Opłaty skarbowe

Bez opłaty

 

 


Miejsce załatwienia sprawy

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

pok. Nr 16;

Tel. 041 3860104

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wprowadził:
Bartosz Barański
Data wytworzenia:
2011-07-20
Data publikacji:
2011-07-20
Data ostatniej zmiany:
2020-09-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)