Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Rejestry i ewidencje

Ikona statystyk

Rejestry i ewidencje prowadzone w Urzędzie Miasta i Gminy Małogoszcz

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Małogoszczu, 

Rejestr aktów prawa miejscowego,

Rejestr przepisów porządkowych,

Rejestr wniosków i interpelacji radnych,

Rejestr wniosków, opinii i uchwał Komisji Rady Miejskiej,

Rejestr protokółów sesji Rady Miejskiej,

Rejestr oświadczeń majątkowych składanych przez radnych Rady Miejskiej,

Rejestr oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

Rejestr informacji wywieszanych na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy.
/-pokój Nr 25, tel.3855135 wew.119/

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz,

Rejestr  skarg i wniosków,

Rejestr przeprowadzonych kontroli.
/–pokój Nr 18, tel.3855135 wew.117/

Ewidencja protokółów z posiedzeń organów jednostek pomocniczych gminy,

Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,

Rejestr pracowników Urzędu  Miasta i Gminy, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko Gminnej  Biblioteki Publicznej i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

Rejestr zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych  i robót publicznych,

Rejestr umów zleceń i umów o dzieło.
/-pokój Nr 3, tel.3855135 wew.133/

Rejestr jednostek instytucji kultury 

Ewidencja  placówek oświatowych.
/-pokój Nr 20, tel.3855135 wew.115/

Rejestr pobytu stałego,

Rejestr pobytu czasowego ponad 2 miesiące,

Rejestr pobytu czasowego do 2 miesięcy,

Rejestr pobytu czasowego cudzoziemców,

Rejestr wyborców.
/-pokój Nr 6, tel.3855135 wew.129/

Ewidencja akt zbiorowych,

Ewidencja ksiąg stanu cywilnego,

Skorowidze alfabetyczne do ksiąg:  urodzeń, małżeństw, zgonów,

Rejestr zgłoszeń o zamiarze zawarcia związku małżeńskiego,

Rejestr wydanych odpisów skróconych, zupełnych aktów na wniosek.

Rejestr-wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej.
/-pokój Nr 3, tel.3855135 wew.133/

Ewidencja działalności gospodarczej,

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

Ewidencja zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzających  stan zaległości,

Ewidencja wysłanych upomnień dotyczących zaległości podatkowych,

Ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych dotyczących zaległości podatkowych.
/-pokój Nr 16, tel.3855135 wew.104 lub 105/

Rejestr psów uznanych za agresywne
/-pokój Nr 27, tel.3855135 wew.122/

Rejestr przyznanych dodatków mieszkaniowych

Rejestr wniosków o przydział mieszkań komunalnych,

Rejestr wniosków o przydział lokali socjalnych,

Rejestr wniosków o zamianę mieszkań,

Rejestr przyznanych lokali mieszkalnych i socjalnych.
/-pokój Nr 2, tel.3855135 wew.130/

Rejestr decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,

Wykaz wniosków o wydanie decyzji inwestycji mogących oddziaływać na środowisko,

Wykaz decyzji, postanowień wydawanych dla inwestycji mogących oddziaływać na środowisko.
/-pokój Nr 29, tel.3855135 wew.124/

Rejestry kancelaryjne,

Rejestr protokółów  przekazania akt  do archiwum zakładowego.

Rejestr ofert na przetargi publiczne ogłaszane przez Urząd Miasta iGminy w Małogoszczu.
/-pokój Nr 14, tel.3855135 wew. 100/

Rejestr gruntów komunalnych,

Rejestr numeracji porządkowych nieruchomości,

Rejestr umów dzierżawnych,

Rejestr umów najmu garaży,

Rejestr umów najmu lokali użytkowych,

Rejestr sprzedanych nieruchomości komunalnych,

Ewidencja użytkowników wieczystych,

Ewidencja nazewnictwa ulic i placów.
/pokój Nr 24, tel.3855135 wew.118/

Rejestr dróg gminnych,

Rejestr zamówień publicznych,

Rejestr zawieranych umów dot. realizacji zamówień.
/pokój Nr 30, tel.3855135 wew.125/

Rejestr podań w sprawie  udzielania ulg, odroczeń i umorzeń podatków i opłat lokalnych.

Rejestr przypisów i odpisów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Rejestr wymiarowy zobowiązań pieniężnych,

Rejestr wydanych zaświadczeń w sprawie bonów paliwowych,

Rejestr środków transportowych,

Ewidencja zaświadczeń o stanie majątkowym,

Ewidencja kart gospodarstw i nieruchomości dla celów podatkowych.
/pokój Nr 17, tel.3855135 wew.106-108 /

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
Informację wprowadził:
Bartosz Barański
Data wytworzenia:
2007-03-08
Data publikacji:
2007-03-08
Data ostatniej zmiany:
2007-03-27

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 10:02:22, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)