Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 19/160/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej wypłaty członkom Ochotniczej Straży Pożarnej ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

UCHWAŁA NR 19/159/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie  wyrażenia zgody na   nieodpłatne nabycie do zasobu gminy Małogoszcz  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Leśnicy.

UCHWAŁA NR 19/158/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie: wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnych umów  dzierżawy.

UCHWAŁA NR 19/157/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania     przestrzennego Miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy „Małogoszcz” i teren górniczy „Głuchowiec II”.

UCHWAŁA NR 19/156/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz.

UCHWAŁA NR 19/155/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na obszarze miasta i gminy Małogoszcz.

UCHWAŁA NR 19/154/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie stwierdzenia o zaliczeniu do kategorii drogi gminnej, ul Warszawskiej w Małogoszczu.

UCHWAŁA NR 19/153/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych na terenie gminy Małogoszcz.

UCHWAŁA NR 19/152/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki  obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Małogoszcz .

UCHWAŁA NR 19/151/09 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 12 marca 2009 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)