Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Fundusz Alimentacyjny

Ikona statystyk

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

PODSTAWA  PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836);

Kodeks postępowania administracyjnego – ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. (tj. Dz.U. z 2013, poz. 267)

KOGO DOTYCZY POMOC:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

1. obywatelom polskim;

2. cudzoziemcom:

- jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

- przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust 1 pkt. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2006r. nr 234, poz. 1694 oraz z 2007r. nr 120, poz. 818 i nr 165, poz. 1170)

- przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

KRYTERIA I WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

Warunkiem przyznania świadczenia jest z funduszu alimentacyjnego jest bezskuteczność egzekucji. Bezskuteczność egzekucji – oznacza egzekucję w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

- braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

Świadczenia z funduszu przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.


WYMAGANE    DOKUMENTY:

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń  wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć: 
1. zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:

a)  wysokości dochodu,

b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

c)  wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,

d) wysokości należnego podatku;

 

2  2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów

 3. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia w tym:

a)     dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,

b)    zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

c)     orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

d)    odpis prawomocnego orzeczenia sadu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

e)     orzeczenie sądu rodzinnego o ustalenie opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

f)      zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,

g)     informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z :

·        brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

·        brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

 Osoba składająca wniosek o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa oświadczenie:

·        o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi,

·        o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji

·        o którym mowa w pkt. 1, 2, i pkt. 3 lit. b oraz f

- pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia „
klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.  Prawo do świadczeń z funduszu ustala się począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją, do końca okresu świadczeniowego.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA


Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
ul. Jaszowskiego 3A
28-366 Małogoszcz
pokój nr 2 (parter)
tel. 041 3860160 wew. 165


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja wydana w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

Świadczenia wypłacane wg harmonogramu wypłat świadczeń rodzinnych.

OPŁATY:
Bez opłaty


TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wprowadził:
Bartosz Barański
Data wytworzenia:
2010-09-14
Data publikacji:
2010-09-14
Data ostatniej zmiany:
2019-11-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)