Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 17/153/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Małogoszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dziłalność pożytku publicznego.

UCHWAŁA NR 17/152/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

UCHWAŁA NR 17/151/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

UCHWAŁA NR 17/150/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 17/149/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Małogoszcz

UCHWAŁA NR 17/148/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

UCHWAŁA NR 17/147/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Małogoszcz.

UCHWAŁA NR 17/146/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012 r.

Ikona statystyk

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na 2013 rok.

UCHWAŁA NR 17/145/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

UCHWAŁA NR 17/144/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 listopada 2012 r.

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)