Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

UCHWAŁA NR 29/251/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyznania i odpłatności za usługi opikuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

UCHWAŁA NR 29/250/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy

UCHWAŁA NR 29/249/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2014-2024.

UCHWAŁA NR 29/248/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia strategii bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla obszaru miasta i gminy Małogoszcz na rok  2014

UCHWAŁA NR 29/247/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz - Zmiana Studium", uchwalonego Uchwałą Nr 21/187/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r. z późniejszymi zmianami.

UCHWAŁA NR 29/246/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie uchwalenia Zmiany nr 1 "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, obejmującego północno - wschodnią część gminy Małogoszcz", w granicach sołectwa Zakrucze

UCHWAŁA NR 29/245/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie programu opieki nas zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bedomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok 2014

UCHWAŁA NR 29/244/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie orzekazania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu środków trwałych

UCHWAŁA NR 29/243/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR 29/242/14 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 21 marca 2014 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2014.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:50:50, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)