Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 4/35/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015 r.

Ikona statystyk
zminiająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcającym jest Gmina Małogoszcz

Uchwała Nr 4/34/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Małogoszcz na lata 2015 -2018

Uchwała Nr 4/33/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczacej wypłaty członkom Ochotniczych Straży Pożarnych ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Uchwała Nr 4/32/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

Uchwała Nr 4/31/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Małogoszcz na rok  2015

Uchwała Nr 4/30/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etet łączony

Uchwała Nr 4/29/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 części Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Małogoszcz w granicach administracyjnych i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec i Mieronice, obejmującego m.in. teren górniczy "Małogoszcz" i teren górniczy "Głuchowiec II"

Uchwała Nr 4/28/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz, obejmujacego północno - wschodnią część gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 4/27/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Małogoszcz - Zmiana Studium", uchwalonego Uchwałą Nr 21/187/05 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 22 czerwca 2005 r. z późniejszymi zmianami

Uchwała Nr 4/26/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 marca 2015 r.

Ikona statystyk
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Małogoszcz", obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)