Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Uchwała Nr 29/293/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Ikona statystyk

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,  warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Małogoszcz

Uchwała Nr 29/292/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Skrabnika Miasta i Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 29/291/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu

Uchwała Nr 29/290/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3A Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małogoszcz, obejmującego południowo-zachodnią część gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 29/289/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Małogoszcz w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr 29/288/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 29/287/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłate za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 29/286/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale ustalającej wynagrodzenie dla Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz

Uchwała Nr 29/285/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Małogoszcz oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Małogoszcz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Uchwała Nr 29/284/18 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 24 sierpnia 2018 r.

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wyskokość i szcegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małogoszcz


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 09:43:0, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA)