Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Ikona statystyk

Obowiązek wpisu gospodarstw agroturystycznych do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

Osoby, będące właścicielami obiektów świadczących usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.

Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Inne obiekty mogące świadczyć usługi hotelarskie są to ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, kwatery agroturystyczne, pokoje gościnne, internaty i szkoły zamienione w czasie wakacji i ferii na schroniska. Świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem należy pamiętać, iż rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne są także zobowiązani do dokonania zgłoszenia.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem).

WPIS DO EWIDENCJI OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI HOTELARSKIE,
OBIEKTU NIE BĘDĄCEGO OBIEKTEM HOTELARSKIM

(nie będącego hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym)

Podstawa prawna: art. 38 ust. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 2019 r., poz.238, z 2020 r. poz. 374, 568) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2166)

1. Sprawę załatwia:

Referat Inwestycji, Projektów Strukturalnych i Promocji,
p. Paweł Krzysztofik - Podinspektor ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystki,
tel. 41 38 60 100, wew. 122

e-mail: promocja@malogoszcz.pl

2. Dokumenty od wnioskodawcy:

Wniosek (do pobrania) o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie  obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (nie jest hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym). 

Załączniki:

1. Wniosek o wpis do ewidencji

2. Opis obiektu 

3. Deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań.

4. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

• kserokopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd

statystyczny,

• kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. W przypadku osób posiadających status rolnika wymagany jest dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (np. nakaz płatniczy, umowa zakupu, dzierżawy).

Informacje na temat opłat:

- wpis do ewidencji nie podlega opłatom
- wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji – 17 zł

Opłaty skarbowe należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu:

BS Kielce o/Małogoszcz, nr: 38 8493 0004 0100 0600 0042 0002

Forma załatwienia:

- Wpis do ewidencji 
- Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji

Przewidywany termin załatwienia:

Do 14 dni od daty otrzymania wniosku 

Uwagi:

1. Na terenie Gminy Małogoszcz ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim  (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz.

2. Dokumentację należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu,
ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu podany powyżej.

3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu o następujących zmianach: 

-  zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich, 
-  uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego, 
-  zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie, 
-  zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych, 
-  zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych. 

Pliki do pobrania:

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie na terenie Gminy Małogoszcz,
2. Opis obiektu
3. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań, co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Małogoszcz
4. Wniosek o wydanie zaświadczenia
5. Zgłoszenie zmian w prowadzonym obiekcie
6. Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług agroturystycznych

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Bartosz Barański (bartb2)
Data wytworzenia:
2020-08-07
Data publikacji:
2020-08-07
Data ostatniej zmiany:
2020-08-07

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 10:02:22, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)