Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

www.gov.pl/bip wersja klasyczna www.gov.pl/bip wersja kontrastowa

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Ikona statystyk

Deklaracja dostępności

Ikona statystyk

Wstęp

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.malogoszcz.eobip.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2001-01-11.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elemnty graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: EO NETWORKS S.A. 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dodatkowo zdefiniowane są specjalne skróty klawiaturowe:

 • ALT + 0 - powrót na początek strony
 • ALT + 1 - przejście do wyszukiwarki
 • ALT + 2 - przejście do treści głównej
 • ALT + 3 - przejście do danych kontaktowych
 • ALT + 4 - przejście do menu górnego
 • ALT + 6 - przejście do menu prawego
 • ALT + 7 - przejście do menu dolnego
 • ALT + 8 - przejście do menu bocznego
 • ALT + 9 - przejście do mapy serwisu

W przypadku przeglądarki Firefox zamiast kalwisza ALT należy używać ALT + SHIFT. W przypadku komputerów Apple z systemem macOS zamiast kalwisza ALT należy użyć Command + ALT.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Koordynator ds. Deklaracji dostępności, Pani Monika Kucharczyk, pracownik Urządu Miasta i Gminy w Małogoszczu, email: oc@malogoszcz.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48413860121 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz – ul. Jaszowskiego 3a

W odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego do Urzędu znajduje się przystanek autobusowy/bus.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne wejście od strony północnej oraz wejście od strony południowej są przystosowane do osób niepełnosprawnych. Wszystkie wejścia mają dostęp do windy lub podnośnika. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.

Dostępność parkingu

Bezpłatny niestrzeżony parking znajduje się przy budynku urzędu. Dostępne jest 1 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na każdym piętrze budynku. Toaleta na parterze jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dodatkowych udogodnieniach

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Urząd jest przychylny osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

 • Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej.

Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

 • Kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@malogoszcz.pl
 • Kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta i Gminy Małogoszcz: /otig124o8w/skrytka
 • przesyłanie faksów pod numer: 41 38 60 150

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza albo przeszkolonego pracownika co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

 • e-mail na adres: sekretariat@malogoszcz.pl
 • fax-em na nr tel.: 41 38 60 150
 • telefonicznie na nr: 41 38 55 135 lub 41 38 60 135
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3a, 28 -366 Małogoszcz

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 i Nr 171 poz.1016)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44).
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20)

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Bartosz Barański (bartb2)
Data wytworzenia:
2021-04-22
Data publikacji:
2021-04-22
Data ostatniej zmiany:
2024-05-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 10:02:22, zmian dokonał(a): Bartosz Barański

WCAG 2.0 (Level AA) WCAG 2.1 (Level AA)